Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży
Asterias Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Lwowska 184, 33-100 Tarnów

 

1.   Definicje:

1 [Postanowienia ogólne]

a)     AS – Asterias Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Lwowska 184, 33-100 Tarnów

b)     Klient –osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub przedsiębiorca będący osobą fizyczna, zawierająca umowę o świadczenie usług poligraficznych z AS.

c)     Kalkulacja ofertowa – przedstawione przez AS warunki handlowe wykonania umowy o świadczenie usług poligraficznych.

d)     Ogólne Warunki Sprzedaży – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące w Asterias Sp. z o.o.

e)     Usługa poligraficzna – usługa, której przedmiotem jest montaż, druk, wykańczanie wydruków oraz wszelkie inne formy wykonywania usług poligraficznych przez AS.

f)     Towary – opakowania, etykiety, materiały poligraficzne i inne materiały wyprodukowane przez AS.

g)     Wytyczne Technologiczne – wytyczne technologiczne  AS,  w  oparciu  o  które  wykonywana  jest   Umowa   o   świadczenie   usług poligraficznych.

h)     Umowa – umowa, której przedmiotem jest świadczenie usług poligraficznych, powstała poprzez (I) zawarcie pisemnej umowy określającej warunki handlowe świadczenia usług poligraficznych; (II) akceptację przez Klienta Oferty AS; (III) akceptację przez AS Zamówienia Klienta.

i)     Informacja poufna – informacje udostępnione w jakiejkolwiek formie, a w szczególności informacje o charakterze handlowym, produkcyjnym, technologicznym, technicznym, finansowym, pracowniczym, organizacyjnym, prawnym dotyczące AS, w tym treść Oferty oraz Umowy o świadczenie usług poligraficznych.

j)     Zamówienie – oferta Klienta nabycia usług poligraficznych złożona AS w sytuacji, gdy nie ma odrębnie zawartej Umowy lub Oferty AS.

k)     Zamówienie Produkcyjne – zamówienie na wykonanie usług poligraficznych złożone przez Klienta na zasadach określonych w Umowie lub Ofercie AS.

l)     Wywołanie – oświadczenie otrzymane od Klienta, wskazujące datę realizacji usług poligraficznych.

2.   Ogólne Warunki Zamówienia wraz z Wytycznymi Technologicznymi opublikowane na stronie internetowej AS wiążą AS i Klienta, jeśli informacja o ich obowiązywaniu została zawarta w przesłanej Klientowi kalkulacji wstępnej lub potwierdzeniu przez AS przyjęcia Zamówienia do realizacji. W tym przypadku Ogólne Warunki Zamówienia i Wytyczne Technologiczne stanowią integralną część Umowy.

3.   Ogólne Warunki Zamówienia oraz Wytyczne Technologiczne zastępują wszelkie inne słownie lub pisemnie wyrażone warunki dostaw, świadczenia usług, płatności, gwarancji i odpowiedzialności AS w takim zakresie, w jakim nie zostało to odrębnie uregulowane w Umowie. Wszelkie zmiany lub odrębności względem Ogólnych Warunków Zamówienia oraz Wytycznych Technologicznych muszą wynikać wprost z Umowy. W przypadku rozbieżności między postanowieniami Ogólnych Warunków Zamówienia oraz Wytycznych Technologicznych a postanowieniami Umowy, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy. W sprawach nieuregulowanych w Ogólnych Warunkach Zamówienia, Wytycznych Technologicznych lub w Umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego prawa polskiego.

4.   Ogólne Warunki oraz Wytyczne Technologiczne dostępne są na stronie internetowej AS pod adresem http://www.asterias.pl.

 

5.   Ustala się, iż w kontaktach między Stronami dopuszczalną i wystarczającą formą jest komunikacja za pomocą środków porozumienia się na odległość, w szczególności poczta elektroniczna (e-mail) lub fax.

Dokumenty i wiadomości przekazywane przez strony w tej formie są wystarczające dla zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy szczególne przewidują konieczność zachowania innych wymogów w tym zakresie.

6.   Cenniki i inne informacje zamieszczone na stronie internetowej www.asterias.pl jak również przesyłane Klientowi kalkulacje, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 

2 [Zawarcie umowy]
1.   Kalkulacja ofertowa AS może być przyjęta lub odrzucona przez Klienta w całości . Kalkulację ofertową uważa się za zaakceptowaną w chwili, gdy Klient wysyła pisemną jej akceptację lub składa Zamówienie Produkcyjne. Częściowe przyjęcie Kalkulacji ofertowej AS lub przyjęcie zawierające zmiany bądź uzupełnienia, w ślad za którymi Klient składa Zamówienie Produkcyjne poczytuje się za akceptację całej Oferty AS, Ogólnych Warunków Zamówienia i Wytycznych Technologicznych, bez jakichkolwiek zmian.

2.   Jeśli nie ustalono inaczej, Zamówienie Produkcyjne powinno określać m.in. szczegółową specyfikację usługi poligraficznej, ilość, cenę, termin wykonania i dostawy, opis sposobu dostawy, sposób pakowania oraz numery referencyjne.

3.   Akceptacja Kalkulacji ofertowej lub Zamówienie Produkcyjne może być przesłane pocztą elektroniczną na adres: sprzedaz@asterias.pl

lub faksem na numer: 14 626 95 94.

4.   Złożenie przez Klienta Zamówienia lub Zamówienia Produkcyjnego wymaga jego przyjęcia przez AS

5.   W razie wysłania przez Klienta zapytania dotyczącego wyceny określonych przez Klienta usług poligraficznych lub Zamówienia, AS dokona ich wyceny i prześle Klientowi Kalkulację ofertową dla danego zapytania.

6.  Jeżeli nie postanowiono inaczej Kalkulacja ofertowa AS obowiązuje przez 14 dni od momentu jej wysłania do Klienta.

 

3 [Materiały przekazane przez Klienta]
1.    Klient zlecając AS, według wskazówek Klienta, umieszczenie oznaczeń graficznych, logotypów, znaków towarowych i innych na Towarach, zapewnia , że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tych oznaczeń graficznych, logotypów oraz prawa do znaków towarowych albo posiada zgodę uprawnionego w zakresie upoważniającym go do zlecania AS oznaczenia Towaru za ich pomocą. Klient jednocześnie upoważnia AS do korzystania z tych materiałów w zakresie koniecznym do wykonania Umowy.

2.    W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami związanymi z oznaczeniem Towarów w sposób zgodny ze wskazówkami Klienta, Klient zobowiązany jest zwolnić AS z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich (w tym szkód pośrednich, utraconego zysku i innych) oraz wszelkich kar, opłat, kosztów pomocy prawnej i innych wydatków poniesionych w celu ochrony interesów AS. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami związanymi z oznaczeniem Towarów w sposób zgodny ze wskazówkami Klienta, AS zastrzega sobie prawo wstrzymania produkcji i / lub dostawy Towarów lub odstąpienia od Umowy, jeśli oznaczenia te naruszają prawa osób trzecich lub gdy zachodzą uzasadnione wątpliwości co do możliwości naruszenia takich praw.

3.    Klient wyraża zgodę na wykorzystanie przez AS Towarów z jego znakiem towarowym lub nazwą wyłącznie dla potrzeb promocji i reklamy Towarów AS oraz świadczenia Usług poligraficznych przez AS.

4.    Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za rodzaj, jakość i treść dostarczonych materiałów do druku, a AS odpowiada, za jakość materiałów podłoża użytego do realizacji Usługi poligraficznej.

 

4 [Wykonanie Umowy]
1.    AS wykona Umowę w oparciu o materiały własne, po zaakceptowaniu przedstawionej próbki produktów przez Klienta. Klient powierza AS prawo wyboru materiałów i rozwiązań nieokreślonych w Umowie.

2.    Klient dostarcza AS materiały (pliki) niezbędne do wykonania Umowy w dniu ustalonym z AS, wynikającym z ustalonego harmonogramu, poprzez FTP do godz. 13:00.

3.    Wszelkie materiały przesłane przekazane przez Klienta w związku z wykonaniem Umowy i służące do jej wykonania pozostają w AS i nie będą zwracane.

4.    Wykonane przez AS projekty oraz konstrukcje opakowań, siatek wykrojników pozostają jego własnością i bez jego zgody nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Wszystkie ww. wymienione podlegają ochronie prawnej.

5.    Umowa realizowana będzie po uzyskaniu przez AS pisemnej akceptacji Klienta na próbnym wydruku (Color Proof) przesłanym Klientowi. Klient zobowiązuje się do powiadomienia AS o zaakceptowaniu bądź odrzuceniu przedstawionych próbek lub wskazania koniecznych modyfikacji w terminie dwóch dni roboczych – liczonych od dnia ich dostarczenia. Akceptacja dokonywana jest poprzez podpisanie przez przedstawiciela Klienta dostarczonej przez AS próby wydruku. W przypadku braku akceptacji próbnego wydruku Umowa ulega rozwiązaniu.

6.    AS zobowiązany jest do wykonania Umowy zgodnie z Wytycznymi Technologicznymi, i wynikającymi z nich tolerancji reprodukcji koloru i wymiarów zgodnie z normą ISO 12647-2 („Norma”) oraz jego przekazania w terminie określonym w Umowie.

7.    Odbiór ilościowy i jakościowy Zlecenia nastąpi po dostarczeniu Towarów do miejsca określonego w Umowie. Odbiór jakościowy oraz ilościowy zostanie potwierdzony dokumentem WZ podpisanym przez przedstawiciela Klienta po otrzymaniu dostawy.

8.    Za dzień rozpoczęcia Umowy przez AS, od którego liczy się wszelkie terminy nakładające obowiązki na AS w ramach danej Umowy, uważa się dzień zatwierdzenia przez Klienta próbnego wydruku lub odbitki nakładowej. Wszelkie terminy wykonania Umowy przez AS liczone są w dniach roboczych.

9.    Jakiekolwiek zmiany w wykonaniu Umowy wymagają ponownego uzgodnienia między stronami, poczynionymi w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

10. W przypadku wprowadzenia zmian do Umowy po akceptacji przez Klienta próbnego wydruku (Color Proof) lub odbitki nakładowej, termin wykonania zamówienia zostaje przesunięty. Okres przesunięcia realizacji zamówienia ustalony zostanie indywidualnie.

11. Przy zawarciu pierwszej Umowy z danym Klientem lub składaniu pierwszego Zlecenia Produkcyjnego Klient zobowiązuje się do złożenia kserokopii następujących dokumentów:

a.   potwierdzenie nadania numeru NIP,

b.    potwierdzenie nadania numeru Regon,

c.   odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców.

12.  Jeżeli Klient działa przez przedstawiciela lub pełnomocnika, poza dokumentami wskazanymi w ust. 11 powyżej Klient powinien przedłożyć dokument stwierdzający umocowanie przedstawiciela lub pełnomocnika do złożenia oświadczenia woli w imieniu Klienta, chyba, że taki dokument został uprzednio złożony.

13.  Odszkodowanie za opóźnienie w wykonaniu umowy spowodowane z winy AS nie może przekraczać 5% wartości niezrealizowanego Zlecenia.

14.  Klient akceptuje możliwość wystąpienia do 1.5% braku w stosunku do zamawianego nakładu, jako prawidłowe wykonanie Umowy.

5 [Wysyłka]
1.   Wysyłka Towarów oraz ich ubezpieczenie na czas transportu zrealizowane są tylko jeśli wynika to wprost z Umowy oraz na koszt i ryzyko Klienta. Klient ma prawo wybrać firmę spedytorską lub przewoźnika.

2.   Jako moment przekazania Towarów oraz przejścia na Klienta wszelkiego ryzyka, w tym w szczególności utraty, zniszczenia lub uszkodzenia uznaje się moment przekazania Towarów przewoźnikowi.

3.   AS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania usług przez firmę spedytorską lub przewoźnika.

4.   Wydanie Towarów firmie spedytorskiej lub przewoźnikowi następuje wraz z podpisaniem protokołu wydania towaru przedstawicielowi przewoźnika lub spedytora.

5.   Dostawa Towarów odbywa się na warunkach Ex Works (EXW) według Incoterms 2010.

6.   Jeżeli wysyłka Towarów zostaje opóźniona z przyczyn leżących po stronie Klienta, przechowanie odbywa się na koszt i ryzyko Klienta.

 

6  [Wynagrodzenie]
1.   Za wykonanie i dostarczenie Towarów, określonych w Umowie, Klient zapłaci AS wynagrodzenie w wysokości i w terminie każdorazowo określanej w Umowie lub fakturze VAT.

2.   AS może żądać podwyższenia umówionego wynagrodzenia, jeżeli w toku wykonywania Umowy zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były ujęte w wynagrodzeniu, i których nie mógł przewidzieć mimo zachowania należytej staranności, a Klient niniejszym wyraża zgodę na wykonywanie przez AS wszelkich prac dodatkowych, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy.

3.   Za datę zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego AS.

Jeżeli nie ustalono inaczej, do cen podanych w dokumentach AS, w tym Ofertach oraz w Umowie należy doliczyć obowiązujący podatek od towarów i usług.

4.   Złożenie reklamacji nie ma wpływu na bieg terminu zapłaty wynagrodzenia na rzecz AS.

 

7  [Reklamacje]
1.    AS gwarantuje, że Towary będą wyprodukowane zgodnie z Umową. Wyklucza się wszelkie inne gwarancje lub zapewnienia dotyczące właściwości Towarów i jego przydatności do określonego celu.

2.    AS gwarantuje, że Towary będą wolne od wad przez okres określony w Umowie (Gwarancja). AS wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z kodeksu cywilnego, a Klient wyraża na to zgodę.

3.   Klient ma prawo do złożenia reklamacji zarówno co do ilości jak i jakości po dokonaniu odbioru przedmiotu Umowy.

4.    Reklamacje powinny być doręczone, AS na piśmie pod rygorem nieważności, w terminach wskazanych poniżej, pod rygorem utraty praw wynikających z gwarancji:

a.  w przypadku reklamacji ilościowej, co do ilości opakowań zbiorczych (paczek) – zgłoszenie należy dokonać podczas odbioru przedmiotu Umowy,

b.  w przypadku reklamacji ilościowej, co do zawartości paczek – zgłoszenie należy dokonać w terminie do 3 dni roboczych od daty odbioru Towarów,

c.  w przypadku reklamacji jakości druku i oprawy – zgłoszenie należy dokonać przed rozpoczęciem przetwarzania Towarów, nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty odbioru Towarów.

5.   AS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty przetworzenia Towarów, w przypadku, gdy Klient zgłosi reklamację jakości po rozpoczęciu przetwarzania Towarów. Klient zobowiązany jest do zawieszenia przetwarzania Towarów do czasu rozpatrzenia reklamacji.

6.   Po upływie terminów wskazanych w ust. 4, Towary uważa się za zaakceptowane przez Klienta jako zgodne z Umową.

 

8  [Odpowiedzialność AS]
1.   AS odpowiedzialny jest jedynie za wady wykonanego zamówienia wynikłe z niezachowania należytej staranności oraz nie zastosowania się do najlepszej wiedzy oraz standardu określonego w Wytycznych Technologicznych.

2.   AS nie odpowiada w szczególności za wady w wykonaniu zamówienia, jeżeli Klient:

a.   nieprawidłowo przygotował materiał do wykonania zamówienia, w tym niezgodnie z podaną przez AS specyfikacją oraz Wytycznymi Technologicznymi,

b.    błędnie dobrał technologię dla swoich potrzeb,

c.   przekazane przez niego dane na nośniku elektronicznym zawierają błędy.

3.  AS nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie świadczenia w terminie z powodu okoliczności przez niego niezawinionych, w tym w szczególności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będące następstwem:

a)       siły wyższej,

b)      opóźnienia Klienta w dostarczeniu określonych materiałów, informacji lub akceptacji niezbędnych do wykonania Umowy.

4.   Pod pojęciem siły wyższej, o której mowa w ust. 3 pkt. a) powyżej, Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia nawet przy zachowaniu należytej staranności ocenianej przy uwzględnieniu treści art. 355 § 2 KC. O istnieniu takiego zdarzenia Strona zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki powiadomić pisemnie drugą Stronę.

5.   Wady części dostarczonego przedmiotu Umowy nie uprawniają Klienta do reklamowania całości dostawy.

6.   Odpowiedzialność odszkodowawcza AS z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy zostaje ograniczona do wysokości ceny za wykonanie przedmiotu Umowy. AS nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utracone korzyści Klienta, które mogą być następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

7.   AS ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania związane bezpośrednio z procesami technologicznymi wykonywanymi przy realizacji przedmiotu Umowy.

9  [Postanowienia końcowe]
1.       Przelew wierzytelności służącej Klientowi wobec AS jest wyłączony.

2.       Wynagrodzenie AS nie może być potrącane z roszczeniami Klienta.

3.       Ewentualne spory wynikające z umów zawartych przy wykorzystaniu Ogólnych Warunków rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby AS.

 

Powyższe Ogólne Warunki obowiązują od dnia 01.11.2019 r.